26 Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου, του φαρμακού: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη ΚΣΤ του αυτού Μηνός (Φεβρουαρίου), ο Άγιος Μάρτυς Θεόκλητος ο φαρμακός, ξίφει τελειούται.

Κληθείς ο Θεόκλητος προς θείαν γνώσιν,
Τον καλέσαντα ως αθλητής δοξάζει.

Λαμπάδιον πριν, μαγείας δούλον όντα,
ως Μάρτυν Χριστέ, Θεόκλητον Σον δέξαι.

Θεοκλήτου εικάδι έκτη, αυχένα χαλκός έτεμεν.

Η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου αναφέρεται μόνο στον Παρισινό Κώδικα 1578. Δεν έχουμε βιογραφικά του στοιχεία, αλλά ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιο του υποθέτει, ότι ίσως είναι ο μάγος που έδωσε στην Αγία Φωτεινή το δηλητήριο και πίστεψε στο Χριστό και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στον Συναξαριστή του ενιαυτού σημειώνει: ο δε βασιλεύς (Νέρων), τελείως ασύνετος ων, επρόσταξε να δοθή εις τους Αγίους μάρτυρας (Φωτεινήν και τους περί αυτήν), θανατηφόρον φαρμάκι. Εκαλέσθη δε ο μάγος, Λαμπάδιος ονομαζόμενος, διά να κατασκευάση το φαρμάκι, το οποίον επήρε πρώτον η Αγία Φωτεινή, λέγουσα προς τον μάγον: δεν έπρεπεν ολότελα να πιάσωμεν από τας χείράς σου το φαρμάκι και να το πίωμεν, επειδή και είσαι ακάθαρτος. Όμως διά να γνωρίσης εσύ ω βασιλεύ, και ο κατασκευάσας το φαρμάκι μάγος την δύναμιν του Χριστού και Θεού μου, ιδού εγώ πίνω αυτό προτίτερα από όλους εν τω ονόματι του Ιησού μου, έπειτα θέλουν πίουν αυτό και όλοι όσοι είναι μαζί μου.

Αφ’ ου δε τούτο έπιον όλοι και έμειναν αβλαβείς, βλέπων ο μάγος, εξεπλάγη. Είτα θεωρήσας την Αγίαν Φωτεινήν, έχω, είπε, και άλλο φαρμάκι πολλά δυνατώτερον, και αν εσείς πίετε τούτο και δεν βλαφθήτε, έχω και εγώ να πιστεύσω εις τον Χριστόν σας. Επειδή δε έπιον όλοι και από εκείνο, και δεν έπαθον κανένα κακόν, τούτου χάριν επήρεν ο μάγος τα μαγικά του βιβλία και τα έρριψεν εις την φωτίαν, και πιστεύσας εις τον Χριστόν, εβαπτίσθη και μετωνομάσθη Θεόκλητος. Τούτο μαθών ο βασιλεύς, επρόσταξε να αρπάσουν αυτόν από το μέσον των Αγίων και να υπάγουν να τον αποκεφαλίσουν έξω από το τείχος της πόλεως. Και έτζι προτίτερα από τους άλλους, ετελείωσε το μαρτύριον ο αοίδιμος Θεόκλητος, και έλαβε παρά Κυρίου τον άφθαρτον στέφανον.

Ασματική Ακολουθία του Αγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου – Αρχιμ. Ιωάννου Δημητριάδου, του Κατουνακιώτου.zip

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.