Του Οσίου Πατρός ημών Κυρίλλου Ιεροσολύμων – Κατήχησις Μυσταγωγική Γ’., περί Χρίσματος.

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ Γ’.
ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Και ανάγνωσις εκ της Ιωάννου α’ επιστολής, από του, «Και υμείς χρίσμα έχετε από του Θεού, και οίδατε πάντα», έως του, «Και μη αισχυνθώμεν απ’ αυτού επί τη παρουσία αυτού».

α’ Εις Χριστόν βεβαπτισμένοι και Χριστόν ενδυσάμενοι, σύμμορφοι γεγόνατε του Υιού του Θεού. Προορίσας γαρ ημάς ο Θεός εις υιοθεσίαν, συμμόρφους εποίησε του σώματος της δόξης του Χριστού. Μέτοχοι ουν του Χριστού γενόμενοι, χριστοί εικότως καλείσθε, και περί υμών έλεγεν ο Θεός˙ «Μη άπτεσθε των χριστών μου». Χριστοί δε γεγόνατε, του αγίου Πνεύματος το αντίτυπον δεξάμενοι, και πάντα εικονικώς εφ’ υμών γεγένηται, επειδή εικόνες εστέ Χριστού. Κακείνος μεν εν Ιορδάνη λουσάμενος ποταμώ και των χρώτων της θεότητος μεταδούς τοις ύδασιν, ανέβαινεν εκ τούτων, και Πνεύματος αγίου ουσιώδης επιφοίτησις αυτώ εγίνετο, τω ομοίω επαναπαυομένου του ομοίου. Και υμίν ομοίως, αναβεβηκόσιν από της κολυμβήθρας των ιερών χρίσμα, το αντίτυπον ο εχρίσθη Χριστός. Τούτο δε εστί το άγιον Πνεύμα, περί ου και ο μακάριος Ησαΐας, εν τη κατ’ αυτόν προφητεία, εκ προσώπου του Κυρίου έλεγε˙ «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με: ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με»…

ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ Γ’.
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ
Και ανάγνωση από την Α’ Καθολική Επιστολή του Ιωάννη, από το˙ «Και σεις έχετε χρίσμα από τον Θεό και τα γνωρίζετε όλα», μέχρι το˙ «Και να μη ντροπιαστούμε αποφεύγοντάς τον κατά την παρουσία του».

α’ Τώρα που έχετε βαπτισθεί στο όνομα του Χριστού και φορέσατε τον Χριστό, έχετε λάβει και την ίδια μορφή με τον Υιό του Θεού. Διότι, επειδή ο Θεός μας προόρισε για να μας υιοθετήσει, μας έδωσε και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δοξασμένου σώματος του Χριστού. Εφόσον λοιπόν έχετε γίνει μέτοχοι του Χριστού, πολύ σωστά ονομάζεστε χριστοί, και γι’ αυτό έλεγε για σας ο Θεός˙ «Μη θίγετε εκείνους που έχουν χρισθεί για μένα». Και γίνατε χριστοί, επειδή δεχθήκατε το χρίσμα, που είναι ο τύπος του αγίου Πνεύματος, και όλα έχουν γίνει σε σας συμβολικά, επειδή είσαστε εικόνες του Χριστού. Και σ’ εκείνον βέβαια όταν βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη ποταμό και μετέδωσε την αγιαστική χάρη και ευλογία στα νερά, καθώς αναδυόταν από αυτά, έγινε ουσιαστική επιφοίτηση του αγίου Πνεύματος σ’ αυτόν, καθόσον το όμοιο αναπαύεται πάνω στο όμοιο. Το ίδιο συνέβη και σε σας όταν βγήκατε από την κολυμβήθρα με τα ιερά νερά της βαπτίσεως. Σας δόθηκε το χρίσμα, που αποτελεί το σύμβολο του χρίσματος εκείνου με το οποίο χρίστηκε ο Χριστός. Και αυτό είναι το άγιο Πνεύμα, για το οποίο ο μακάριος Ησαΐας λέγει στην προφητεία του, ως εκπρόσωπος του Κυρίου: «Πνεύμα Κυρίου αναπαύεται επάνω μου, επειδή ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να κηρύξω στους φτωχούς τη χαρμόσυνη αγγελία της σωτηρίας»…

Του Οσίου Πατρός ημών Κυρίλλου Ιεροσολύμων – Κατήχησις Μυσταγωγική Γ’., περί Χρίσματος.

Παράβαλε και:
Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων – Μυσταγωγική Κατίχησις Β’, περί Βαπτίσματος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.