Θαυμαστά Πατερικά κείμενα περί της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας και της Κρίσεως.

Με αφορμή την Ευαγγελική περικοπή περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της τελικής Κρίσεως, παραθέτουμε τα εξής θαυμαστά κείμενα:

Ομιλία Δ., «εις το Ευαγγέλιον της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας» – του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά.

«Τη μεν παρελθούση Κυριακή μνήμην εποιείτο η Εκκλησία της του Θεού περί ημάς ανεικάστου φιλανθρωπίας, δια της του σεσωσμένου ασώτου παραβολής. Τη δε παρούση διδάσκει περί της μελλούσης του Θεού φρικωδεστάτης κρίσεως, καλώς τη τάξει χρωμένη, και ταις προφητικαίς ακολουθούσα φωναίς˙ «έλεον γαρ», φησί, «και κρίσιν άσομαί σοι Κύριε», και «άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού, και σου Κύριε το έλεος, ότι συ αποδώσεις εκάστω κατά τα έργα αυτού».
Το έλεος ουν και η μακροθυμία προηγείται της θείας κρίσεως˙ πάσαν γαρ αρετήν ο Θεός εν εαυτώ προέχων και περιέχων, και δίκαιος ενταυτώ και ελεήμων ών, επειδή τη κρίσει το έλεος ου συνέρχεται, κατά το γεγραμμένον, «πτωχόν εν κρίσει μη ελεήσης», εικότως διένειμεν ο Θεός εκάτερα τους καιρούς˙ τον μεν παρόντα μακροθυμίας τάξας καιρόν, ανταποδόσεως δε τον μέλλοντα. Και δια τούτο τα επί της ιεράς Εκκλησίας τελούμενα ούτω διέθηκεν η του Πνεύματος χάρις, ίνα τούτο μαθόντες ημείς, ότι την επί τοις αμαρτήμασι συγγνώμην από των ενταύθα λαμβάνομεν, σπεύσωμεν έτι τω βίω περιόντες τούτω, του αιωνίου τυχείν ελέους, και της θείας αξίους εαυτούς ποιήσαι φιλανθρωπίας. Εκείνη γαρ η κρίσις ανήλεός εστί τω μη ποιήσαντι έλεος.» . .

Την περασμένη Κυριακή η Εκκλησία εμνημόνευε την απερίγραπτη φιλανθρωπία του Θεού προς εμάς, που παρουσιάζεται με την παραβολή του σεσωσμένου ασώτου. Την σημερινή Κυριακή, διδάσκει περί της μελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως του Θεού, χρησιμοποιώντας μια καλή τάξι και ακολουθώντας τις προφητικές φωνές˙ διότι, λέγει, «θα σου ψάλω, Κύριε, έλεος και κρίσι», και «μια φορά ελάλησε ο Θεός και άκουσα τα δυο αυτά, ότι το κράτος είναι του Θεού και ιδικό σου, Κύριε, το έλεος, διότι εσύ θ’ αποδώσης στον καθένα κατά τα έργα του».
Το έλεος λοιπόν και η μακροθυμία προηγείται της θείας κρίσεως. Πραγματικά ο Θεός, έχοντας και περιέχοντας κατ’ εξοχήν όλες τις αρετές, και όντας συγχρόνως δίκαιος και ελεήμων, επειδή το έλεος δεν συμβαδίζει με την κρίσι, σύμφωνα με το γραμμένο, «να μη ευσπλαγχνισθής πτωχό κατά την κρίσι», ευλόγως ο Θεός κατένειμε το καθένα στον καιρό του. Τον παρόντα καιρό τον ώρισε για την μακροθυμία, τον μέλλοντα για την ανταπόδοσι. Γι’ αυτό τα τελούμενα στην Εκκλησία η θεία χάρις διέθεσε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε εμείς αντιλαμβανόμενοι τούτο, ότι την συγγνώμη για τα αμαρτήματα λαμβάνομε από τα εδώ συμβαίνοντα, να σπεύσωμε, όσο ζούμε ακόμη στον παρόντα βίο, να επιτύχωμε το αιώνιο έλεος και να καταστήσωμε τους εαυτούς μας αξίους της θείας φιλανθρωπίας. Διότι εκείνη η κρίσις, η τελευταία, είναι ανηλέητος γι’ αυτόν που δεν έδειξε έλεος. . . .

Ομιλία Δ., εις το Ευαγγέλιον της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας – Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά.

***

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον Της Δευτέρας Παρουσίας.

Προοίμιον

Όταν έλθης, ο θεός, επί γης μετά δόξης,
και τρέμουσι τα σύμπαντα,
ποταμός δε του πυρός προ του βήματος έλκει,
και βίβλοι διανοίγονται, και τα κρυπτά δημοσιεύονται,
τότε ρύσαί με εκ του πυρός του ασβέστου
και αξίωσον εκ δεξιών σου με στήναι,
κριτά δικαιότατε.

Όταν έλθεις, Θεέ, με δόξα στη γη
και τα σύμπαντα τρέμουνε
και ποτάμι φωτιάς μπροστά στο Θρόνο Σου περνάει
και βιβλία ανοίγονται και τα κρυφά φανερώνονται,
τότε Σύ γλύτωσέ με από την άσβεστη φωτιά
και δεξιά Σου να σταθώ αξίωσέ με,
Κριτή δικαιότατε.

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον της Δευτέρας Παρουσίας.

***

Παράβαλε και:
Κυριακή της απόκρεω – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Αγ. Κυρίλλου Αρχιεπ. Ιεροσολύμων, υμνολογική εκλογή.
Κυριακή της απόκρεω – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., η πιο φωτεινή σφραγίδα, Λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Η Ημέρα του Κυρίου – ομιλία του θεολόγου, συγγραφέως, Νικολάου Βασιλειάδη (αρχείο ήχου, mp3).
Περί της φοβεράς Κρίσεως – Οσίου Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κρημαίας.
Ο Πύρινος Ποταμός – Αλέξανδρου Καλόμοιρου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.