29 Ιουνίου: Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – Εις τον Αγιον Απόστολον Παύλον εγκωμιαστικαί Ομιλίαι, Α. – Ζ., Παρακλητικός Κανών.

Ούκ αν τις αμάρτοι, λειμώνα αρετών και παράδεισον πνευματικόν καλέσας την Παύλου ψυχήν˙ ούτω πολύ μεν ήνθει τη χάριτι, αξίαν δε της χάριτος επεδείκνυτο της ψυχής την φιλοσοφίαν. Επειδή γαρ σκεύος εκλογής γέγονε, και καλώς εαυτόν εξεκάθηρε, δαψιλή η του Πνεύματος εξεχύθη εις αυτόν δωρεά.

Δεν θα έσφαλε κανένας αν ονομάσει την ψυχή του Παύλου λιβάδι αρετών και κήπο πνευματικό. Τόσο πολύ ακτινοβολούσε από χάρη και έδειχνε την πίστη της ψυχής του αντάξια αυτής της χάρης. Επειδή λοιπόν έγινε σκεύος εκλογής και καθάρισε καλά τον εαυτό του, είχε εκχυθεί σ΄αυτόν πλούσια η δωρεά του αγίου Πνεύματος.

Πατήστε εδώ, για να «κατεβάσετε» και τις επτά ομιλίες, στην πρωτότυπη μορφή τους και στην Νεοελληνική τους απόδοση, σε rar μορφή.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» και τον Παρακλητικό Κανόνα εις τον Απόστολον Παύλον, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
29 Ιουνίου, μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ, συναξάριον και Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.