Λόγος περί της χριστομιμήτου αγάπης.

Ο Όσιος Γερόντιος, ο πρώτος κάτοικος της Σκήτης της Αγίας Άννης, εδιδάχθη από την Κυρίαν Θεοτόκον τα μέτρα της υπερβαλλούσης αγάπης του Υιού Αυτής. Έφθασε, λοιπόν, δια του θείου έρωτος εις το αψήφιστον, εις το απροσπαθές, εις το αμέριμνον, έχων μίαν και μόνην μέριμναν: Τον Θεόν και την ψυχήν του και πως να είναι τύπος και υπογραμμός εις τους μαθητάς τους.

Εις την Ιεράν Μονήν Φιλοθέου ήσκησεν ο Όσιος και Ισαπόστολος και ΙερομάρτυςΚοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος, εκ πηγαίας αγάπης ωθούμενος, εκ θείας αποκαλύψεως και με την ευλογίαν των Γερόντων και του Πατριαρχείου, ανέλαβε τον σταυρόν του αποστολικού κηρύγματος και τελέσας άπειρα θαύματα και αναστήσας το πεπτωκός ηθικώς και εθνικώς Γένος μας, εδέχθη του μαρτυρίου τον στέφανον.
***
Είπε Γέρων: «Πάσχουμε διότι δεν αγαπάμε. Όποιος δεν αγαπά, δεν έχει ειρήνη και αν ακόμη τον βάλουν μέσα στον Παράδεισο».
***
Ο νοσοκόμος της Μονής Σιμωνόπετρας, Γέρων Ιλαρίων, όταν είχεν άρρωστον αδελφόν, δεν εκοιμάτο. Τον επεριποιείτο με αυτοθυσίαν. Έκανε κομποσχοίνι όλο το βράδυ. Επήγαινε, ήρχετο και έλεγε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλόν Σου», «Άγιοι Ανάργυροι πρεσβεύσατε…» Πήγαινε και ψάρευε ειδικώς δια τους ασθενείς του, να τους μαγειρεύσει ένα ψαράκι, να δυναμώσουν και να θεραπευθούν.
***
Εις την διακονίαν των ασθενών και των ηλικιωμένων, είχε επιδοθή ο αείμνηστος Συμεών ο ησυχαστής ο Αγιαννανίτης. Έζησεν εις το Ξηροκάλυβον της Υπαπαντής. Ηργάζετο αδιαλείπτως κατασκευάζων ξύλινα μαγειρικά είδη, τα οποία διέθετεν εις τας Καρυάς, όπου επήγαινε πάντοτε οδοιπορών. Εκοιμήθη το 1933, εις ηλικίαν 69 ετών.
***
Κάποτε, οι Πατέρες καθάρισαν το οστεοφυλάκιον της Νέας Σκήτης. Ένας Γέρων, ο οποίος ωνομάζετο Δανιήλ και ησκήτευε μέσα εις τον Πύργον της Νέας Σκήτης και χωρίς γογγυσμόν εξυπηρετούσε τους πάντας, εκεί που ηργάζετο, απευθυνόμενος εις τους κεκοιμημένους πλέον πατέρας, τους είπε:
-Σεις αγωνισθήκατε επί της γης και γι’ αυτό στεφανωθήκατε και αποκατασταθήκατε εν ουρανοίς. Εύχεσθε δι’ ημάς, άγιοι πατέρες. Και τότε ηκούσθη μέσα από τα οστά μία φωνή:
-Αν έχετε αγάπη!!! Χωρίς αγάπη, κανείς δεν σώζεται!
***
Είπεν ένας Γέρων μοναχός: «Λεγόμεθα Χριστιανοί, αλλά κανείς δεν φυλάει την εντολήν της αγάπης του πλησίον»….
***

Λόγος περί της χριστομιμήτου αγάπης.rar

Από το βιβλίο: Αθωνικόν Γεροντικόν

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Περί Αγίου Όρους.blogspot.gr: 30 Μαρτίου 2016

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.