17 Μαϊου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ ΙΖ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Μαϊου), Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας.

Eις τον Aνδρόνικον.

Ἔθνη διδάξας Ἀνδρόνικος μυρία,
Πρὸς Χριστὸν ἦλθεν, ὃς καλεῖ πρὸς φῶς ἔθνη.

Eις την Iουνίαν.

Ἰουνία τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ,
Ὃς πρῶτός ἐστιν εἰσιὼν Ἰουνίου.

Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ θάν’ Ἰουνίη Ἀνδρόνικός τε.

Οι άγιοι Απόστολοι Ανδρόνικος και Ιουνία συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου μας, τους οποίους εορτάζουμε στις 4 Ιανουαρίου. Συνεργάσθηκαν με τον Απόστολο Παύλο, για τους οποίους γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες είσιν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ»(Προς Ρωμαίους, ιστ’ 7). Δηλαδή, χαιρετήστε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, τους συμπατριώτες μου, που καταδιώχθηκαν και φυλακίσθηκαν μαζί μου και είναι διακεκριμένοι μεταξύ εκείνων που ασκούν την αποστολή του κηρύγματος, και οι οποίοι μάλιστα προσήλθαν στο Χριστό πρωτύτερα από μένα.

Η εύρεση των τιμίων λειψάνων του Αποστόλου Ανδρονίκου εορτάζεται στις 22 Φεβρουαρίου.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας – Αρχιμ. Νικοδήμου Αεράκη.rar

Παράβαλε και:
17 Μαϊου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του εκ Μετσόβου.
17 Μαϊου, Μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου, Επισκ. Χριστιανουπόλεως – βίος, Παρακλητικός Κανών.
17 Μαϊου, μνήμη και των Οσίων πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους, κτητόρων της Ι. Μ. Βαρλαάμ των Μετεώρων: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.
17 Μαϊου, μνήμη και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του εκ Μετσόβου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.