Από τους Θησαυρούς της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων (Α’).

Θαυμάστε, αγαπητοί, ένα από τα πολλά διαμάντια της λειτουργικής-πατερικής λογοτεχνίας της εκκλησίας μας! Θαυμάστε απλότητα εκφράσεως, πλούτο φιλολογικών μέσων, Αγιοπνευματικά νοήματα, ειλικρινή ταπεινότητα, φιλάδελφη διάθεση, ανυπόκριτη πίστη!

Πρόκειται για την λεγομένη “οπισθάμβωνος ευχή” της Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων, που τελείται στους Ναούς μας κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο ιερεύς, δηλαδή, αφού έχει μεταδόσει το Τίμιο Αίμα και το Άχραντο Σώμα του Κυρίου μας στον πιστό λαό του Θεού, και λίγο πριν μοιράσει το αντίδωρο στους πιστούς, διαβάζει την ακόλουθη θαυμάσια ευχή:

Δέσποτα παντοκράτορ, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο δια την άφατόν σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας ταύτας, προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς εγκράτειαν παθών, προς ελπίδα αναστάσεως˙ ο δια τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα, τω θεράποντί σου Μωσεί, παράσχου και ημίν, αγαθέ, τον αγώνα τον καλόν αγωνίσασθαι, τον δρόμον της νηστείας εκτελέσαι, την πίστιν αδιαίρετον τηρήσαι, τας κεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθλάσαι, νικητάς τε της αμαρτίας αναφανήναι, και ακατακρίτως φθάσαι προσκυνήσαι και την αγίαν ανάστασιν. Ότι ηυλόγηται και δεδόξασται το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε, εξουσιαστή των πάντων, Εσύ με την άπειρη σοφία σου δημιούργησες όλη τη κτίση. Εσύ από πολλή αγάπη και από την ανείπωτη θεία σου πρόνοια, μας αξίωσες να φτάσουμε και σ’ αυτές τις τόσο ιερές μέρες της νηστείας, για να καθαρίσουμε τις ψυχές και τα σώματά μας, να κατορθώσουμε την εγκράτεια στα πάθη μας, και να στερεωθούμε στην ελπίδα της αναστάσεως. Εσύ, μετά από νηστεία σαράντα ημερών του δούλου σου Μωϋσή, έδωσες στα χέρια του τις πλάκες πάνω στις οποίες είχες χαράξει το Νόμο σου. Σε παρακαλούμε, Πανάγαθε Κύριε, χάρισε και σε μας τη δύναμη ν’ αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της αρετής. Να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στην περίοδο της νηστείας. Να διαφυλάξουμε ακέραιη την πίστη μας. Να συντρίψουμε τα κεφάλια των αοράτων θηρίων που μας πολεμούν, των πνευματικών εχθρών μας, των πονηρών δαιμόνων. Κι ακόμα με τη δική σου δύναμη, να αναδειχθούμε νικητές στον αγώνα κατά της αμαρτίας. Και χωρίς τον κίνδυνο να κατακριθούμε, να φτάσουμε και να προσκυνήσουμε, την αγία σου ανάσταση. Αμήν.

Όλα αυτά μπορείς Εσύ να μας τα χαρίσεις, γιατί είναι ευλογημένο και δοξασμένο το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Αμήν.

Παράβαλε και:
Η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία: Το λειτουργικό κείμενο με Νεοελληνική απόδοση από την Αδελφότητα Θεολόγων η «Ζωή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.