03 Αυγούστου, μνήμη της Οσίας Θεοδώρας της Μυροβλύτιδος, της εν Θεσσαλονικη: Βίος, Ακολουθία, Εγκωμια, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.

Αύτη η θαυμασία και αοίδιμος και των του Θεού δώρων επώνυμος, εγεννήθη περί το οκτακοσιοστόν δέκατον δεύτερον έτος από Χριστού εις την νήσον Αίγιναν, από γονείς Αιγινίτας, Αντώνιον και Χρυσάνθην ονομαζομένους, σώφρονας και εναρέτους, οίτινες εγέννησαν τρία τέκνα: πρώτον εν κοράσιον, το οποίον εκ νεαράς του ηλικίας έγινε καλογραία˙ έπειτα εν παιδίον, το οποίον εχειροτονήθη διάκονος, και τελευταίον την μακαρίαν ταύτην Θεοδώραν. Μετ’ ολίγον δε καιρόν, αφού αύτη εγεννήθη, απέθανεν η μήτηρ της, και την ιδίαν ημέραν και ο πατήρ της, κληρικός πρότερον της μεγάλης εκκλησίας ων, έγινε καλόγερος, δια το οποίον είχε μέγα πόθον. Η δε Θεοδώρα μείνασα ορφανή πριν να γνωρίση την μητέρα της, εδόθη παρά του πατρός της εις τινά ενάρετον γυναίκα, ήτις την είχεν αναδεχθή από το άγιον Βάπτισμα και την ανέτρεφεν επιμελώς, νουθετούσα αυτήν και διδάσκουσά την τα ιερά γράμματα. Τόσον δε εις την φρόνησιν και αρετήν προέκοπτεν, ώστε όλοι εθαύμαζον την έξοχον κοσμιότητα άμα και σωφροσύνην αυτής, αν και εισέτι ήτον επταετής την ηλικίαν…

Οσίας Θεοδώρας της Μυροβλύτιδος, της εν Θεσσαλονικη: Βίος, Ακολουθία, Εγκωμια, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.zip

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.