13 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου: Βίος, Ακολουθία.

%ce%86%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%9c%ce%ac%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%9a%ce%b1%cf%85%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82

Τη ΙΓ’ του αυτού μηνός (Ιανουαρίου), Μνήμη του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγιορείτου.

Παλαιοίς Οσίοις εφάμιλλος δειχθείς Πάτερ,
καν τοις χρόνοις ήσκησας τοις εσχάτοις.

Μάξιμον όσσε κάλυψε μόρος δέκατον τρίτον ήμαρ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 13.
ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΒΙΟΣ
(Νικοδήμου Αγιορείτου, Έκδοσις Ι. Καλύβης Αγ. Ακακίου, Καυσοκαλύβια, Άγιον Όρος, 20013)

Ούτος ο Όσιος Πατήρ ημών Μάξιμος, ήταν από την Λάμψακον, από γονείς ευσεβείς, ευγενείς και εναρέτους• οι οποίοι με το να ήσαν άτεκνοι, επαρακαλούσαν τον Θεόν μετά δακρύων να τους δώση τέκνον. Ο δε Θεός εισακούσας την δέησίν τους, έδωκεν εις αυτούς τούτον τον μακάριον Μάξιμον, τον οποίον ονόμασαν Μανουήλ εις το Άγιον Βάπτισμα. Λαβόντες δε αυτόν ως δώρον θεόσδοτον, καθώς ήταν και τη αληθεία, τον ανέτρεφαν με μεγάλη αγάπην και επιμέλειιαν, και τον εμάνθαναν τα ιερά γράμματα. Όταν δε έφθασεν εις ικανήν ηλικίαν το παιδίον, το έφεραν εις τον Ναόν της Υπεραγίας Θεοτόκου και το αφιέρωσαν εις τον Θεόν. Ο δε Μανουήλ παραμένοντας εις τον Ναόν της Παναγίας, έψαλλε με μελωδίαν και θείον έρωτα, παρακαλών Αυτήν καθ’ εκάστην, με πολλήν κατάνυξιν, δια την σωτηρία του. Και κατά αλήθειαν, άλλος Σαμουήλ εφαίνετο, προκόπτων ηλικία και χάριτι, και ήταν επαινετός και αγαπητός εις όλους, διότι δεν είχε παιδαριώδη φρονήματα. Έχοντας δε εξ αρχής γηραλαίον νουν, επήγαινε συχνάκις εις κάποιους οσίους γέροντες οπού εσύχναζαν εκεί πλησίον, δια να ακούη τας ψυχωφελείς νουθεσίες τους, συναναστρεφόμενος με αυτούς και υπηρετώντάς τους, όσον είχεν ευκαιρίαν (διότι ακόμη ευρίσκετο εις την υποταγήν των γονέων του) και οδηγούμενος από αυτούς εις θεάρεστον πολιτείαν.

Όθεν και ο θείος πόθος άναψεν εις την καρδίαν του και τον εβίαζε να εύγη από τον κόσμον και να υπάγη εις ησυχίαν να ενδυθή και το Άγιον Σχήμα των Μοναχών. Δια τούτο, έβγανε πολλάκις τα κοσμικά του φορέματα και ενέδυε τους πτωχούς, αυτός δε επάγωνεν και έτρεμεν από το κρύον. Και ψωμία ακόμη έδιδε κρυφά εις τους πεινασμένους, πλουσιοπαρόχως. Δια να κρύπτη δε την αρετήν του, υπεκρίνετο εις τους γονείς του και εις τους άλλους πως είναι μωρός….

Εις τιμήν και μνήμην του Οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου: Ακολουθία, Βίος.rar

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Voutsinasilias.blogspot.gr

Παράβαλε και:
13 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρεμιγίου, Επισκ. Ρημών Γαλλίας: Ασματική ακολουθία – Παναγιώτου Σόμαλη.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.