Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Ε. εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Νυν η της βασιλίδος και υπέρξενος εορτή τε και πανήγυρις, υπέρ τας χρυσαυγείς ακτίνας του ηλίου εξέλαμψε. Νυν η καθολική και αποστολική Εκκλησία ωραΐζεται, λίαν αγαλλομένη. Νυν οι φιλοθεάμονες και πανηγυρισταί, εορτήν εορτών εορτάζοντες, πανδημεί επαθροίζονται. Νυν ευφραινέσθωσαν τα ουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια, και πάντα τα εν αυτοίς ποιήματα. Νυν ευφημείσθω η πανεύφημος, ως εύφημος, πανευφήμοις ευφημίαις. Νυν μεγαλυνέσθω η θεομεγάλυντος και θεοπρότακτος και θεοχρημάτιστος Παρθένος. Νυν επαινείσθω η πολυώνυμος όντως και πολυόμματος και πάσης ομού της κτίσεως υπερτάτη. Νυν μακαριζέσθω η θεόμιλος και θεοχώρητος και κοσμοσέβαστος του Θεού κιβωτός. . . .

Σήμερα έλαμψε η βασιλική και η πιο παράδοξη εορτή και πανήγυρη της βασίλισσας, περισσότερο από τις χρυσόφεγγες ακτίνες του ηλίου. Σήμερα γεμίζει από ομορφιά η καθολική και αποστολική Εκκλησία, από τη μεγάλη της αγαλλίαση. Σήμερα κάνουν πάνδημη συγκέντρωση οι φιλοθεάμονες και πανηγυριστές, εορτάζοντας την εορτή των εορτών. Ας ευφρανθούν σήμερα τα ουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια κι όλα τα δημιουργήματα που υπάρχουν σ’ αυτά. ας επευφημήσομε σήμερα την πανεύφημη, γιατί σαν εύφημη που είναι της αξίζουν πανεύφημες ευφημίες. Ας μεγαλύνομε σήμερα την Παρθένο που ο Θεός τη μεγάλυνε, της έδωσε την πρώτη θέση και την έκανε όργανό του. Ας επαινέσομε σήμερα την αληθινά πολυώνυμη και πολυόμματη και υπέρτατη από όλη μαζί την κτίση. Ας μακαρίσομε σήμερα την κιβωτό του Θεού την κοσμοσέβαστη, τη συνόμιλο του Θεού και θεοχώρητη. . . .

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» τον εξαίσειο και περίφημο αυτό λόγο του πατρός ημών και διδασκάλου Ιωάννου του Δαμασκηνού, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – Ερμηνεία εις τον Κανόνα του Ευαγγελισμού.
Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ανδρέου Επισκόπου Κρήτης – λόγος εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
25 Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου – ερμηνεία της Εικόνος της εορτής.
25 Μαρτίου, ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας θεοτόκου – Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της θ. Λ., Μητροπ. Καλίστου Γουέαρ, η Θεοτόκος, εικόνα της Ανθρώπινης Ελευθερίας.
ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΑΓΙΟΤΗΤΑ. Το Μεθόριο μεταξύ Προϊστορίας και Ιστορίας της Σωτηρίας – Παναγιώτη Υφαντή.
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου – Μητροπ. Ναυπάκτου Ιεροθέου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.