Σαββάτω τής πρώτης Εβδομάδος τών Νηστειών: τό «διά τών Κολλύβων» θαύμα τού αγίου Θεοδώρου τού Τήρωνος.

Τή αυτή ημέρα, Σαββάτω τής πρώτης Εβδομάδος τών Νηστειών, τό «διά τών Κολλύβων» παράδοξον θαύμα τού αγίου καί ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τού Τήρωνος εορτάζομεν.

Στίχοι
• Τροφή κολλύβων, εστιά Τήρων πόλιν,
• Τροφήν τιθείς άπρακτον, ηλιγισμένην.

Ο Ιουλιανός ο παραβάτης (361 έως 363 Μ. Χ.), γνωρίζοντας ότι οι χριστιανοί καθαρίζονται με τη νηστεία στην πρώτη εβδομάδα της αγίας Σαρακοστής – γι’ αυτό και την λέμε καθαρά εβδομάδα – θέλησε να τους μολύνει. Διέταξε λοιπόν, κρυφά, όλες οι τροφές στην αγορά να ραντισθούν με αίματα ειδωλολατρικών θυσιών.

Όμως με Θεία ενέργεια, φάνηκε στον ύπνο του τότε Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Ευδόξίου, ο μάρτυρας Θεόδωρος και φανέρωσε το πράγμα. Παρήγγειλε να ενημερωθούν όλοι οι χριστιανοί, να μην αγοράσουν καθόλου τρόφιμα από την αγορά και για να αναπληρώσουν την τροφή, να βράσουν σιτάρι και να φάνε τα λεγόμενα κόλλυβα, όπως τα έλεγαν στα Ευχάϊτα. Ετσι και έγινε, οπότε και ματαιώθηκε ο σκοπός του ειδωλολάτρου αυτοκράτορος. Και το Σάββατο τότε, ο ευσεβής λαός, που διαφυλάχθηκε αμόλυντος στην καθαρά εβδομάδα, απέδωσε ευχαριστίες στον μάρτυρα.

Από τότε, γύρω δηλαδή στα μέσα του Δ αιώνος, η Εκκλησία τελεί κάθε έτος την ανάμνηση αυτού του γεγονότος, προς δόξαν Θεού και τιμήν του μάρτυρος αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος.

Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, την 17η Φεβρουαρίου.

Ταίς αυτού πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον, καί σώσον ημάς. Αμήν.

Απολυτίκιον. Ήχος β’.
Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα! Εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο Άγιος Μάρτυς Θεόδωρος ηγάλλετο: πυρί γαρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ηδύς, τη Τριάδι προσήνεκται. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Θεοτόκιον.
Πάντα υπέρ έννοιαν, πάντα υπερένδοξα, τα σα Θεοτόκε μυστήρια! Τη αγνεία εσφραγισμένη, και παρθενία φυλαττομένη, Μήτηρ εγνώσθης αψευδής, Θεόν τεκούσα αληθινόν. Αυτόν ικέτευε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Αυτόμελον.
Πίστιν Χριστού ωσεί θώρακα, ένδον λαβών εν καρδία σου, τας εναντίας δυνάμεις κατεπάτησας πολύαθλε, και στέφει ουρανίω, εστέφθης αιωνίως ως αήττητος.

Μεγαλυνάριον.
Ώφθης επιπνεύσει τη θεϊκή, Θεόδωρε Μάρτυς, και ερρύσω τον σον λαόν, ψυχικού κινδύνου, ημίν καθυποδείξας, τροφή τη των κολλύβων, τραφήναι Άγιε.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Παράβαλε και:
17 Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος: Συναξάριον, υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου, Προς ακρόασιν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.