01 Αυγούστου, του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου – λόγος ΙΕ’ , εις τους Μακαβαίους.

Τί δε οι Μακκαβαίοι; Τούτων γαρ η παρούσα πανήγυρις, ου παρά πολλοίς μεν τιμωμένων, ότι μη μετά Χριστόν η άθλησις˙ πάσι δε τιμάσθαι αξίων, ότι περί των πατρίων η καρτερία˙ και οι προ των Χριστού παθών μαρτυρήσαντες, τι ποτέ δράσειν έμελλον μετά Χριστόν διωκόμενοι, και τον εκείνου υπέρ ημών μιμούμενοι θάνατον; Οι γαρ χωρίς υποδείγματος τοιούτου, τοσούτοι την αρετήν, πώς ουκ αν ώφθησαν γενναιότεροι, μετά του υποδείγματος κινδυνεύοντε; Και άμα μυστικός τις και απόρρητος ούτος ο λόγος, και σφόδρα πιθανός εμοί γουν και πάσι τοις φιλοθέοις˙ μηδένα των προ της Χριστού παρουσίας τελειωθέντων, δίχα της εις Χριστόν πίστεως τούτου τυχείν. Ο γαρ Λόγος επαρρησιάσθη μεν ύστερον καιροίς ιδίοις, εγνωρίσθη δε και πρότερον τοις καθαροίς την διάνοιαν, ως εκ πολλών δήλον των προ εκείνου τετιμημένων…

Και οι Μακκαβαίοι; Δι’ αυτούς γίνεται ο πανηγυρισμός αυτός και άς μη τους τιμούν πολλοί, επειδή η άθλησίς των δεν έγινε μετά Χριστόν. Αξίζει όμως να τους τιμούν όλοι, διότι η υπομονή των αφωρούσε την υπεράσπισιν της θρησκείας των προγόνων των. Και εκείνοι που εμαρτύρησαν πριν από τα πάθη του Χριστού, τι τάχα θα έκαναν εάν κατεδιώκοντο μετά Χριστόν και ήθελαν να μιμηθούν τον θάνατον εκείνου προς χάριν μας; Αυτοί που χωρίς παράδειγμα έδειξαν τόσην ανδρείαν, πώς δεν θα εφαίνοντο πολύ πιο γενναίοι, εάν αντιμετώπιζον τον κίνδυνον, έχοντες εμπρός των τέτοιο παράδειγμα; Και υπάρχει και ένας μυστικός και απόρρητος λόγος πολύ πιθανός, δι’ εμένα βέβαια και όλους τους φίλους του Θεού, ότι κανείς από όσους ετελειώθησαν προ Χριστού, δεν το επέτυχε χωρίς πίστιν εις τον Χριστόν…

Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου – λόγος ΙΕ’ , εις τους Μακαβαίους.zip

Παράβαλε και:
01 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων επτά Μακκαβαίων, Ελεσης Οσιομάρτυρος, των εννέα μαρτύρων των εν Πέργη της Παμφυλίας – συναξάριον.
01 Αυγούστου, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία περί Ελεαζάρου και των επτά Παίδων.
01 Αυγούστου, μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Ελέσης της εν Κυθήροις: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.