08 Απριλίου, μνήμη του Νέου Οσιομάρτυρος Γενναδίου του Διονυσιάτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών.

Τη Η’ του μηνός Απριλίου, Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Οσιομάρτυρος Γενναδίου του Διονυσιάτου.

Τμηθείς ο Γεννάδιος την Κάραν ξίφει,
Δήμοις Οσίων, και Αθλητών συνήφθη.

Ογδοάτη κάρην Γενναδίοιο τάμον χαλκώ οξεί.

Ούτος ην κατά τον δέκατον ένατον αιώνα Μοναχός γενόμενος, εν τη κατά τον Αγιώνυμον Άθω Ιερά Μονή του Μεγάλου Βαπτιστού και Προδρόμου, τη καλουμένη του Διονυσίου, ησκείτο ευδοκίμως τοις έργοις της μακαρίας υπακοής, υπό Γέροντα τον Ηγούμενον Στέφαον, παρ’ ου απεστάλη, συνοδεύων προς το μαρτύριον τοις αδελφοίς Βονιφατίω και Ευδοκίμω, οίτινες, φευ ηρνήσαντο τον Χριστόν και κατήγγειλαν τούτον τοις Αγαρηνοίς• οίτινες συλλαβόντες τον μακάριον Γεννάδιον, ομολογούντα και κηρύττοντα διαπρυσίως τον Χριστόν, και ποικιλοτρόπως βασανίσαντες αυτόν, απέτεμον εν τέλει την μακαρίαν αυτού κεφαλήν, και συνηριθμήθη μετά των Οσίων και Μαρτύρων ως θείος Οσιομάρτυς, πρεσβεύων δια παντός υπέρ ημών τω Κυρίω.

Εις τιμήν και μνήμη του Νέου Οσιομάρτυρος Γενναδίου του Διονυσιάτου: Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών – Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
08 Απριλίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου (εκ των Ο.) Ρούφου: Βίος – π. Σπυρίδονος Βασιλάκου και Αθανασίου Καραπέτσα.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.