Τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής: Η φρούρησις του Τάφου – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.

(Ματθ. κζ, 62-66)

Την άλλη μέρα, που ήταν Σάββατο, πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, όλοι μαζί, στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: ¨σε τρεις μέρες θα αναστηθώ¨. Γι’ αυτό, δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την τρίτη μέρα, μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν, κι έπειτα πουν στον λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς˙ γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν: σφράγισαν την πέτρα κι άφησαν και τη φρουρά εκεί.1

ΣΧΟΛΙΑ

1 Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν: σφράγισαν την πέτρα κι άφησαν και τη φρουρά εκεί.

Ο δε Ματθαίος εσημείωσε και άλλο πολύ αξιοσημείωτον περιστατικόν˙ ήτοι, ότι οι Ιουδαίοι, υποπτευόμενοι κλοπήν, εσφράγισαν κατά διαταγήν του Πιλάτου τον τάφον του Κυρίου, και ετοποθέτησαν τους βασιλικούς στρατιώτας, ίνα φυλάττωσιν αυτόν. Ταύτα πάντα κατ’ οικονομίαν μεν Θεού έγιναν, προς πίστωσιν δε και βεβαιότητα της εκ νεκρών αναστάσεως του Χριστού υπό των πνευματοφόρων Ευαγγελιστών λεπτομερώς περιεγράφησαν˙ διότι ο μεν μέγας λίθος, ο οποίος ετοποθετήθη επάνω εις την θύραν του μνημείου, έφερεν εις τους κλέπτας δυσκολίαν ανίκητον˙ η δε αγρυπνία των βασιλικών στρατιωτών επροξένει φόβον μεγάλον και τρομερόν˙ το δε «καινόν μνημείον, εν ώ ουδέπω ουδείς ετέθη» (Ιωάν. ιθ, 41), έκλεισε τα στόματα των συκοφαντών.

Η δε σμύρνα και η αλόη, η οποία εκόλλησε τα οθόνια και το σουδάριον εις το πανάχραντον σώμα του Σωτήρος, αφήρεσε πάσαν υποψίαν κλοπής˙ διότι ποίος ημπορεί να πιστεύση, ότι κλέπται ηπάτησαν μεν τους επιμελώς αγρυπνούντας και φυλάσσοντας στρατιώτας, απεκύλισαν δε τον μέγαν λίθον από της θύρας του μνημείου εισελθόντες εις αυτό, και έλαβον καιρόν να αποχωρίσωσιν από το σώμα τα κολλημένα οθόνια και το σουδάριον, καθώς εύρεν αυτά ο Πέτρος, ότε εισήλθεν εις το μνημείον (Αυτ. κ’ 6-7); Κατά θείαν λοιπόν οικονομίαν μετά τοσαύτης ασφαλείας ετάφη το ζωηφόρον σώμα του Κυρίου Ιησού

(Αρχιερεύς, Νικηφόρος Θεοτόκης.)

Από το βιβλίο: «Ιησούς Χριστός: Βίος, Διδασκαλία, Θαύματα», Β’ τόμος, του Ιερομονάχου Κοσμά του Δοχειαρίτου.

Ιερόν Δοχειαρίτικον Κελλίον, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Αγιον Ορος 2011.

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Δ’, εις το Αγιον Σάββατον.
Τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής: Ο θάνατος του Ιησού – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.
Ο Θάνατος σαν νίκη – Πανιερωτάτου Μητροπ. Διοκλείας, Καλλίστου Γουέαρ (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΝ – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.
Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω: Κάθοδος του Χριστού στον Άδη, Υμνολογική εκλογή.
Του Οσίου Πατρός ημών Φωτίου του μεγάλου – ομιλία ρηθείσα εις την Θεόσωμον Ταφήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τω Αγίω Σαββάτω.
Του Οσίου Πατρός ημών Φωτίου του Μεγάλου – ομιλία δωδεκάτη, ρηθείσα τω Θείω και Μεγάλω Σαββάτω.
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΠΘ., Ματθαίου ΚΖ.62-ΚΗ.10, περι Ταφής και Αναστάσεως του Κυρίου.
Από τα Ιεροσόλυμα το Μέγα Σάββατο – επιστολή του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτσ.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.